(1)
Lederman, M. M. Charlie Van Der Horst (1952-2019). PAI 2019, 4, 161-162.